Friday, October 17, 2014

Lễ Tưỡng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 1-11-2014 11:00 AM Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

No comments:

Post a Comment