Friday, August 31, 2012

Hình Ảnh Trong Chiến Tranh


 Đà Nẵng tháng 3-1975 / Kho Xăng đang cháy  Bến Bạch Đằng 

 Xe Tuần Cảnh

 Thiếu Úy QLVNCH 

 Bà Chiểu / Gia Định 

 Sàigon và Happy faces


 Cổng Bộ Tổng Tham Mưu

 Nhảy Dù và Chiến Lợi Phẩm  21-5-1975