Friday, November 13, 2015

Phim nhục mạ QLVNCH là khủng bố trong đó họ đưa hình anh em Lôi Hổ làm điển hình.

Mấy ngày qua tôi nhận rất nhiều thông tin về phim nhục mạ QLVNCH là khủng bố trong đó họ đưa hình anh em Lôi Hổ làm điển hình.
Anh cập nhật cho tôi  biết cuộn phim ai sáng tác để phân tách đồng hương Nauy
Anh Dũng
Đính kèm links anh có thể phổ biến cho đồng hương

    No comments:

    Post a Comment