Thursday, October 25, 2012

Tiền và Đời Sống

Có tiền, ta có thể mua được 1 ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm.
Có tiền, ta có thể mua được đồng hộ nhưng không mua được thời gian.
Có tiền, ta có thể mua được 1 chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.
Có tiền, ta có thể mua được 1 cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng ta không thể mua được sức khỏe tốt.
Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không thể mua được sự nể trọng.
Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không thể mua được tình yêu.

No comments:

Post a Comment