Tuesday, September 11, 2012

Hình Ảnh Kontum VN từ nhửng năm 18....., 19.....?Phim vùng cao nguyên Kontum quý giá, đây là những hình ảnh hiếm có của phái bộ Công giáo Pháp (mission étrangère Paris) hoạt động tại Kontum VN từ những năm 18....? 
Hình ảnh trung thực và đẹp, ACE nên xem và lưu giữ.

No comments:

Post a Comment